18 Ocak 2019 Cuma
  İstanbul7 °C
  Yavuz Sultan Selim Köprüsünün böreği yapıldı
  Erdoğandan 3. Köprü işçilerine ikramiye müjdesi
  Bakan Yıldırım çalışanlarla 3. Köprünün sevincini yaşadı
  Yeni Zelandada özel mülk olan plaj halka açıldı
  Büyük miras davasında son doğru
  Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
  Başbakanlık Paralel İçin Delil Üretiyor İddiası Doğrulandı
  15 Eylül 2014 Pazartesi 17:56

  Başbakanlık Paralel İçin Delil Üretiyor İddiası Doğrulandı

  Gölbaşı Savcılığı’na gönderilen 950 kişilik dinleme raporu, bir Başbakanlık çalışanının 30 Mayıs’ta gönderdiği ihbar mektubunu doğruladı.

  Gölbaşı Savcılığı’na gönderilen 950 kişilik dinleme raporu, bir Başbakanlık çalışanının 30 Mayıs’ta gönderdiği ihbar mektubunu doğruladı.

  Mektupta o gün itibariyle 800 kişilik liste hazırlandığı ve sayının artabileceği iddia edilmişti.

  Baş­ba­kan­lık Tef­tiş Ku­ru­lu­’na bağ­lı mü­fet­tiş­le­rin ha­zır­la­dı­ğı ve Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun im­za­sıy­la sav­cı­lı­ğa gön­de­ri­len ra­por, bir Baş­ba­kan­lık ça­lı­şa­nı­nın Tİ­B’­le il­gi­li id­di­ala­rı­nı içe­ren ih­bar mek­tu­bu­nu doğ­ru­la­dı.

  Ha­ber­türk ga­ze­te­si­nin 14 Ey­lül 2014’te man­şe­tin­den ver­di­ği ha­ber­de, Baş­ba­kan­lık mü­fet­tiş­le­ri­nin Tİ­B’­de in­ce­le­me ya­par­ken 950 ki­şi­lik ya­sa dı­şı VIP din­le­me lis­te­si­ne ulaş­tı­ğı ifa­de edil­di. Ha­ber­de Tİ­B’­de 950 si­ya­set­çi, işa­da­mı ve bü­rok­ra­tın ya­sa dı­şı din­len­di­ği­nin tes­pit edil­di­ği­nin id­di­a edil­me­si­ne rağ­men, sa­de­ce 180 ya­sa dı­şı ses kay­dı­nın bu­lun­du­ğu­nun be­lir­til­me­si ise il­ginç bir te­zat ola­rak gö­ze çarp­tı.

  İH­BAR­DA­Kİ RA­KA­MA YA­KIN

  Mü­fet­tiş ra­po­run­da bu­lun­du­ğu id­di­a edi­len ya­sa dı­şı din­le­me­le­rin 30 Ma­yıs 2014’te bir Baş­ba­kan­lık ça­lı­şa­nı­nın ajans­la­ra gön­der­di­ği ih­bar mek­tu­bun­da­ki çar­pı­cı bil­gi­ler­le ör­tüş­me­si dik­kat­le­ri ye­ni­den bu mek­tu­ba çek­ti. Cum­hurbaş­ka­nı Re­cep Tay­yi­p ­Er­do­ğa­n’­ın baş­ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de tek­no­lo­ji baş­da­nış­ma­nı Mus­ta­fa Va­ran­k’­ın ko­or­di­ne­sin­de ku­ru­lan bir psi­ko­lo­jik ha­re­kât eki­bi için­de gö­rev al­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­ba­kan­lık ça­lı­şa­nı, 800 ki­şi­lik özel bir lis­te­nin ha­zır­lan­dı­ğı­nı ve bu isim­le­re ait te­le­fon­la­rın IME­I’­le­ri­nin geç­miş ta­rih­li ola­rak TİB sis­te­mi­ne gi­ri­le­rek si­lin­miş gi­bi gös­te­ri­le­ce­ği­ni id­di­a et­miş­ti.

  Fİ­KİR TİB BAŞ­KA­NI­’N­DAN

  Baş­ba­kan­lık ça­lı­şa­nı, böy­le­ce “pa­ra­lel ya­pı­” ile mü­ca­de­le­de bir tür­lü bu­lu­na­ma­yan suç de­lil­le­ri­nin üre­til­miş ola­ca­ğı­nı söy­le­miş­ti. Bu fik­rin TİB Baş­ka­nı Ce­ma­let­tin Çe­li­k’­e ait ol­du­ğu be­lir­ti­len mek­tup­ta, din­le­me lis­te­sin­de­ki isim­le­re ait ça­lış­ma­nın Baş­ba­kan­lık eki­bin­ce, bu te­le­fon­la­rın TİB sis­te­mi­ne yük­len­me­si­nin ise Tİ­B’­de­ki ay­rı bir ekip ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı­nı yaz­mış­tı. Baş­ba­kan­lık ça­lı­şa­nı, bu kum­pas pla­nı­nı de­şif­re et­me ne­de­ni ola­rak psi­ko­lo­jik ha­re­kât eki­bi­nin baş­ta­ki ku­ru­luş ama­cın­dan sap­ma­sı­nı, ekip için­de olu­şan ay­rı­lı­ğı ve ekip ar­ka­daş­la­rı­nın ar­ka­sın­dan oyun çe­vir­me­le­ri­ni ge­rek­çe gös­ter­miş­ti.

  Baş­ba­kan­lık ça­lı­şa­nı ken­di bil­gi­sa­ya­rın­da bu­lu­nan 800 ki­şi­lik lis­te­nin ta­ma­mı­nı ve nu­ma­ra­la­rı ih­bar mek­tu­bun­da yaz­mış ve ken­di­le­rin­den çık­tık­tan son­ra bu lis­te üze­rin­de bir mik­tar da­ha de­ği­şik­lik ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­miş­ti. Baş­ba­kan­lık Tef­tiş ra­po­run­da 950 ki­şi­lik lis­te­nin bu­lun­du­ğu­nun be­lir­til­me­si ile ih­bar mek­tu­bun­da­ki ra­kam ara­sın­da­ki ya­kın­lık ih­bar mek­tu­bu­nun doğ­ru ol­du­ğu yö­nün­de­ki ka­na­at­le­ri güç­len­dir­di. İh­bar mek­tu­bun­da­ki id­di­alar ile Baş­ba­kan­lık ra­po­run­da be­lir­ti­len 950 ki­şi­lik lis­te­nin ör­tü­şüp ör­tüş­me­me­si, ih­bar mek­tu­bu­nun doğ­ru­lu­ğu ko­nu­sun­da ke­sin ka­na­ate ulaş­ma­yı sağ­la­ya­cak.

  İHBARCININ PEŞİNE DÜŞTÜLER

  Mek­tu­bun ya­yın­lan­ma­sın­dan son­ra ih­bar­cı­yı tes­pit et­me amaç­lı kap­sam­lı bir so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. So­ruş­tur­ma­cı­la­rın, top­lan­tı gün­dem­le­ri­ni bi­len ya da tek­nik yol­lar­la ula­şan baş­ka bir per­so­ne­lin de bu ih­ba­rı yap­mış ola­bi­le­ce­ği ih­ti­ma­li üze­rin­de dur­du­ğu be­lir­ti­li­yor.

  Hükümeti mağdur gösterecek

  İh­bar­cı me­mur, isim­le­ri tes­pit eder­ken ce­ma­at ile top­lu­mun ara­sı­nı aça­cak ve hü­kü­me­ti de mağ­dur gös­te­re­cek bi­çim­de ça­lı­şıl­dı­ğı­nı id­di­a et­miş­ti. HSYK se­çim­le­ri ön­ce­si Ce­ma­at’­le YAR­SAV ca­mi­ası­nın ara­sı­nı aç­mak için Emi­ne Ül­ker Tar­ha­n’­ın, sa­nat ve med­ya dün­ya­sı­nın Ce­ma­at’e tep­ki­si­ni çek­mek için Yıl­maz Er­do­ğan, Se­dat Er­gin ve Emin Çö­la­şan gi­bi isim­le­rin lis­te­ye kon­du­ğu ya­zıl­mış­tı.

  İh­bar mek­tu­bun­da­ki lis­te ile tef­tiş ra­po­ru lis­te­si ay­nı çı­kar­sa, bu kez, şüp­he­ler, Baş­ba­kan­lık eki­bi ve özel­lik­le Baş­da­nış­man Mus­ta­fa Va­rank üze­rin­de yo­ğun­la­şa­cak.

  Ünlü isimler listede

  Lis­te­de Ta­ner Yıl­dız, İs­met Yıl­maz, Mu­am­mer Gü­ler, Re­cep Ak­dağ, İd­ris Na­im Şa­hin, Ef­kan Ala ve Ömer Din­çer gi­bi ye­ni ve es­ki ba­kan­la­ra; CHP’­li si­ya­set­çi­ler De­niz Bay­kal, Gür­sel Te­kin, Mu­har­rem İn­ce, Mus­ta­fa Sa­rı­gül, Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun eşi Se­vil Kı­lıç­da­roğ­lu ile MHP’­den Ok­tay Vu­ral, Me­ral Ak­şe­ner, Ko­ray Ay­dın ve Ümit Öz­dağ gi­bi isim­le­re yer ve­ril­di­ği açık­lan­mış­tı.

  TÜRGEV'in gönüllü danışmanı

  Mü­fet­tiş ra­por­la­rı­nın tek­nik da­ya­nak ola­rak gös­ter­di­ği bi­lir­ki­şi ra­por­la­rı­nı ha­zır­la­yan ki­şi­le­rin Twit­te­r’­da­ki pay­la­şım­la­rı ise “a­yar­lan­mış bi­lir­ki­şi­le­re ıs­mar­la­ma ra­por yaz­dı­rı­lı­yo­r” bi­çi­min­de yo­rum­lan­mış­tı. Bi­lir­ki­şi İb­ra­him Ha­lil Sa­ru­ha­n’­ın TÜR­GE­V’­e gö­nül­lü da­nış­man­lık yap­tı­ğı­nın ve di­ğer bi­lir­ki­şi Ha­lil Öz­türk­çi­’nin ya­sa dı­şı din­le­me id­di­ala­rı­nı pe­şi­nen doğ­ru ka­bul eden ve ce­ma­at düş­man­lı­ğı içe­ren twe­et­le­ri ba­sın­da yer al­mış­tı. Son ola­rak, Twit­ter fe­no­me­ni Fu­at Av­ni, Ha­lil Öz­türk­çi­’nin İran kö­ken­li bir ai­le­ye men­sup ol­du­ğu­nu ve ya­kın ak­ra­ba­la­rın­dan çok sa­yı­da ki­şi­nin İran yan­lı­sı ya­sa dı­şı ör­güt­le­re men­su­bi­yet­ten sa­bı­ka ka­yıt­la­rı­nın ol­du­ğu­nu açık­la­mış­tı. İh­bar mek­tu­bu ile bu bil­gi­ler bir­le­şin­ce mü­fet­tiş ra­po­ru da şa­ibe­li ve tar­tış­ma­lı ha­le gel­miş olu­yor.

  Bugün Gazetesi

  Kaynak:
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  ANALİZ