17 Ocak 2019 Perşembe
  İstanbul7 °C
  Yavuz Sultan Selim Köprüsünün böreği yapıldı
  Erdoğandan 3. Köprü işçilerine ikramiye müjdesi
  Bakan Yıldırım çalışanlarla 3. Köprünün sevincini yaşadı
  Yeni Zelandada özel mülk olan plaj halka açıldı
  Büyük miras davasında son doğru
  Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
  Borsa İstanbul’dan akıl almaz Bank Asya kararı
  16 Ekim 2014 Perşembe 08:41

  Borsa İstanbul’dan akıl almaz Bank Asya kararı

  Borsa İstanbul yönetiminin Bank Asya hisselerinin işlem sırasını yasal sınırları aşarak kapatma kararının ardından bir skandalın daha yaşandığı ortaya çıktı

  Borsa İstanbul yönetiminin Bank Asya hisselerinin işlem sırasını yasal sınırları aşarak kapatma kararının ardından bir skandalın daha yaşandığı ortaya çıktı

  BİST yönetimi kapatma için SPK’dan geriye dönük işlem talep etti. Hisselerin borsa dışında satışına engel oldu.Bank As­ya hak­kın­da 10 ay­dır de­vam eden ka­ra­la­ma kam­pan­ya­sı­na, Bor­sa İs­tan­bu­l’­un da hukuksuz uygulamalarla katıldığı ortaya çıktı. Bor­sa İs­tan­bul yö­ne­ti­min Bank As­ya his­se se­ne­di­nin iş­lem sı­ra­sı hak­kın­da SPK’ya yazdığı 7 Ağus­tos 2014 ve 14 Ey­lül 2014 ta­rih­li yazılarda, hukuksuz işlemler hakında geriye dönük taleplerde bulunduğu ortaya çıktı.

  Bugün Gazetesi'nin haberine göre, Borsa İstanbul SPK’ya gönderdiği resmi yazılarda banka hisselerinin borsa dışında işlemlere kapatılmasını istedi. Ayrıca 5 günlük kapalılık süresini aştığı için SPK’dan geriye dönük karar almasını istedi.

  Bor­sa İs­tan­bul yönetiminin ini­si­ya­ti­fiy­le 7 Ağus­to­s’­da al­ınan 5 gün­lük iş­lem sı­ra­sı­nın ka­pa­tıl­ma­sı yö­nün­de­ki ka­ra­rın ge­rek­çe­sin­de Bor­sa İs­tan­bul His­se Se­net­le­ri Pi­ya­sa­sı Yö­net­me­li­ği­’nin 25/a mad­de­si­ne atıf ya­pıl­mış­tı. Dü­zen­le­me­ye gö­re bor­sa yö­ne­ti­mi­nin, bor­sa­da iş­lem gö­ren bir his­se se­ne­diy­le il­gi­li ya­tı­rım­cı­la­rın ka­rar­la­rı­nı et­ki­le­ye­bi­le­cek önem­de bil­gi­ler ol­du­ğu­nu öğ­ren­me­si ve bu bil­gi­den bor­sa üye­le­ri ile ya­tı­rım­cı­la­rın ha­ber­dar edil­me­si­ni ge­rek­li gör­me­si ge­re­ki­yor.

  161020140833272194535_3.jpg

  BANKADAN AÇIKLAMA İSTENMEMİŞ

  An­cak hisselerin kapalı olduğu dönemde Borsa İstanbul yönetiminin Bank Asya ’dan herhangi bir bilgi talep etmediği de ortaya çıktı.
  Ka­ra­rın ge­rek­çe­si 13 Ağus­to­s’­ta açık­la­na­bil­di. Ge­rek­çe­de, ka­rar­dan son­ra başlayan havuz medyasındaki ka­ra­la­ma kam­pan­ya­sı­na atıf ya­pıl­dı. So­nuç­ta, Bank As­ya iş­lem sı­ra­sı­nın ka­pa­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik ka­ra­rın ya­tı­rım­cı­la­rı bil­gi­len­dir­me amaç­lı ol­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

  ORTAKLIK YAPISI BELİRSİZ DEĞİL

  İş­lem sı­ra­sı­nın 5 gün bo­yun­ca ka­pa­tıl­ma­sı is­te­nen so­nu­cu ver­me­yin­ce, bu kez 14 Ağus­to­s’­ta, Bor­sa İs­tan­bul Yö­ne­tim Ku­ru­lu skan­dal bir ka­ra­ra da­ha im­za at­tı. Bank As­ya his­se se­ne­di­nin iş­lem sı­ra­sı­nın ka­pa­lı­lık ha­li­nin or­tak­lık ya­pı­sın­da­ki be­lir­siz­lik gi­de­ri­le­ne ka­dar de­vam et­me­si­ne ka­rar ve­ril­di.

  Oy­sa ban­ka­nın or­tak­lık ya­pı­sı ba­ğım­sız de­ne­tim­den ge­çen res­mi ra­por­lar­da ve BDDK’­nın in­ter­net si­te­sin­de yer alı­yor. Ba­ğım­sız de­ne­tim­den geç­miş ma­li ra­por­lar ve or­tak­lık bil­gi­si her 3 ay­da bir ka­ra­rı alan İs­tan­bul Bor­sa­sı­’nın ka­mu­yu ay­dın­lat­ma plat­for­mun­da ilan edi­li­yor. Ay­rı­ca, Ka­tar­lı ban­ka ve Zi­rat Ban­ka­sı ile yü­rü­tü­len or­tak­lık gö­rüş­me­le­ri hak­kın­da ban­ka yö­ne­ti­mi KA­P’­a açık­la­ma­da bu­lu­na­rak, ka­mu­oyu­nu da ay­dın­lat­mış­tı.

  BİST YETKİSİNİ AŞTI

  Bu süreçte Borsa İstanbul ciddi hukuk ihlallerine imza attı. Mesela, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 67. Maddesi ve borsa düzenlemeleri uyarınca sadece borsa bünyesinde gerçekleşen işlemlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi ile görevli olan Borsa İstanbul yönetimi yetki aşımı yaparak, Anayasa ve temel hukuk kurallarına aykırı bir şekilde Bank Asya hisse senedinde borsa dışında işlem yapılmasını da yasakladı.

  SPK'YA GİDEN SKANDAL YAZI

  Ay­rı­ca SPK’­nın dü­zen­le­me­le­ri­ne ay­kı­rı ola­rak, ge­çi­ci ka­pa­lı­lık ha­li­nin 5 gü­nü aş­ma­sı ha­lin­de 6. gün aç­ma­sı ge­re­ken bor­sa dı­şı alım sa­tım plat­for­mu­nu oluş­tur­ma­dı. Bu­nun­la da ye­tin­me­ye­rek, 14. ve 15 Ağus­tos  ta­rih­li ka­rar­la­rıy­la Bank As­ya için SPK’­dan fark­lı bir ka­rar al­ma­sı­nı is­te­di. Bank As­ya his­se se­ne­din­de bor­sa dı­şı iş­lem yap­mak da ya­sak­lan­sın di­ye SPK’­ya ya­zı yaz­dı. 5 gün­lük sü­re de geç­ti­ği için SPK’­dan
  ge­ri­ye dö­nük ka­rar al­ma­sı­nı is­te­di.

  Kaynak:
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  ANALİZ